szukaj w tre¶ci stron

>>

Informacje podstawowe

>>

Regulamin

>>

Statut

>>

Misja

>>

Skład Zarz±du

>>

Wydziały

>>

Rejony Dróg Wojewódzkich

>>

Procedury w urzędzie

>>

Rachunki Bankowe

>>

Zamówienia Publiczne

>>

Ogłoszenia

>>

Praca

>>

Oferty pracy

>>

Wyniki kwalifikacji

>>

Wyniki naboru

>>

Obsługa biuletynu

>>

Redakcja biuletynu

>>

www.bip.gov.pl

  PZDW.content strona główna :: zamowienia publiczne

Przetargi
 • OGŁOSZENIE
 • WYNIKI

 • WZÓR OSWIADCZENIA WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY PZP.

  Zamówienia publiczne o warto¶ci poniżej 30 tys EURO
 • OGŁOSZENIE
 • WYNIKI


  O¶wiadczenie o przynależno¶ci lub braku przynależno¶ci do tej samej grupy kapitałowej

  Zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (zawieraj±cej kwotę, jak± Zamawiaj±cy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminy wykonania zamówienia, okresy gwarancji i warunki płatno¶ci okre¶lone w ofertach), przekazuje zamawiaj±cemu o¶wiadczenie o przynależno¶ci lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powi±zania z innym wykonawc± nie prowadz± do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  Informacja o której mowa powyżej znajduje się powyżej w zakładce przetargi-wyniki

  Wzór o¶wiadczenia o przynależno¶ci lub braku przynależno¶ci do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Prawo zamówień publicznych znajduje się powyżej w zakładce: przetargi

  Kurs EURO
  ¶redni kurs złotego w stosunku do euro stanowi±cy podstawę przeliczania warto¶ci zamówień publicznych wynosi 4,3117. Podstawa prawna: Rozporz±dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ¶redniego kursu złotego w stosunku do euro stanowi±cego podstawę przeliczania warto¶ci zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2477)

  Uwaga !
  W umowach zawieranych z PZDW po 01.01.2017r. zmianie ulega komparycja umów według wzoru:
  AKT UMOWY Nr ... . . ..z dnia dd.mm.2017 r. zawarty pomiędzy
  WOJEWÓDZTWEM PODKARPACKIM, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, NIP: 813-33-15-014 - PODKARPACKIM ZARZADEM DRÓG WOJEWÓDZKICH, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  W zwi±zku z tym faktury proszę wystawiać na Nabywcę: Województwo Podkarpackie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, NIP: 813-33-15-014; Odbiorca/Płatnik: Podkarpacki Zarz±d Dróg Wojewódzkich, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów i przesyłać do siedziby Podkarpackiego Zarz±du Dróg Wojewódzkich.

  Podstawa prawna : Ustawa z 5 wrze¶nia 2016 r. (Dz. U. poz. 1454) wprowadzaj±ca od 1 stycznia 2017 r. obowi±zkow± centralizację rozliczeń w jednostkach samorz±du terytorialnego w zakresie podatku VAT.

  Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017

  Plan postępowań o udzielenie zamówień został sporz±dzony i umieszczony na stronie www.pzdw.pl na podstawie art. 13 a Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 poz.2164 t.j. z późn. zm.) w oparciu o stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych (https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/czynnosci-zamawiajacego-przed-wszczeciem-postepowania).
  Plan postępowań o udzielenie zamówień nie obejmuje zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro.
     
  ostatnia wizyta: brak danych
  liczba wizyt: brak danych
  ostatnia aktualizacja: brak danych
  redaktor:
  rejestr zmian

  strona do druku

 •  
  ostatnia aktualizacja strony : 2018-11-09 08:25:08 
  Strona główna Biuletynu