szukaj w treści stron

>>

Informacje podstawowe

>>

Regulamin

>>

Statut

>>

Misja

>>

Skład Zarządu

>>

Wydziały

>>

Rejony Dróg Wojewódzkich

>>

Procedury w urzędzie

>>

Rachunki Bankowe

>>

Zamówienia Publiczne

>>

Ogłoszenia

>>

Praca

>>

Oferty pracy

>>

Wyniki kwalifikacji

>>

Wyniki naboru

>>

Obsługa biuletynu

>>

Redakcja biuletynu

>>

www.bip.gov.pl

  PZDW.content strona główna :: ofertaID 211

PODKARPACKI  ZARZĄD  DRÓG WOJEWÓDZKICH

35-105 RZESZÓW,  ul. B. Żeleńskiego 19 a

tel. 017-860-94-55

fax. 017-869-94-56

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NR 15/2017

 

 

OFEROWANE STANOWISKO PRACY:   Referent    Wydział Zamówień Publicznych

 

MIEJSCE PRACY: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

 

LICZBA WOLNYCH MIEJSC PRACY:  1

 

WYMIAR ETATU: pełny

 

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 

1.    Współpraca z Wydziałami i Rejonami Dróg Wojewódzkich PZDW w zakresie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (w tym przestrzeganie prawidłowego stosowania

      procedur wewnętrznych dot. udzielania zamówień publicznych na podstawie art. 4.pkt 8 Ustawy Pzp.)

2.       Przygotowywanie w uzgodnieniu z wydziałami merytorycznymi i archiwizowanie referencji wystawianych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

3.       Sporządzanie/weryfikacja standardowych pism, dokumentów księgowych i ubezpieczeniowych dotyczących pracy Wydziału.

4.       Wykonywanie czynności administracyjno- biurowych w Wydziale Zamówień Publicznych (obsługa urządzeń biurowych, obsługa korespondencji Wydziału, wykonywanie czynności związanych z archiwizacją dokumentów Wydziału, wprowadzanie danych do systemów informatycznych).

5.       Obsługa sprawozdawczości i statystyki Wydziału.

6.       Obsługa wewnętrznych i zewnętrznych szkoleń dotyczących pracy Wydziału.

7.       Współpraca z komórkami organizacyjnymi PZDW.

8.       Inne prace zlecone przez przełożonych wynikające z Regulaminu Organizacyjnego PZDW w Rzeszowie.

 

Warunki pracy:

      1.            Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

      2.            Zatrudnienie w ramach umowy o pracę.

      3.            Praca w siedzibie PZDW Rzeszów.

      4.            Pakiet socjalny.

 

WYMAGANIA NA STANOWISKU PRACY:

 

 

NIEZBĘDNE:

·         Wykształcenie:  wyższe,

·         Umiejętność obsługi komputera w tym: znajomość obsługi komputera, systemu operacyjnego Windows i pakietu MS OFFICE,

·         Prawo jazdy kat. ”B”,

 

DODATKOWO PREFEROWANE:

 

·         Znajomość specyfiki pracy biurowej ( praca lub staż lub praktyki zawodowe),

·         Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 2017 poz.1579), oraz innych przepisów związanych ze stosowaniem w/w ustawy,

·         Znajomość aktów prawnych związanych z samorządem województwa.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

a)      list motywacyjny ( z powołaniem się na nr naboru)

b)      Curriculum Vitae,

c)      kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

d)     kserokopia dyplomu,

e)      kserokopie świadectw pracy,

f)       kserokopia prawa jazdy,

g)      oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,

h)      oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych ,

i)        oświadczenie kandydata o następującej treści : „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (tj. Dz.U.2016.922 z późn. zm. ),

j)        kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art.13 a ust. 2 ustawy   z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t.j.Dz.U.2016.902 z późn.zm.),

k)      inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach , umiejętnościach  i uprawnieniach.

 

INFORMACJA O MIEJSCU I TERMINIE SKŁDANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. B. Żeleńskiego 19 a, pok. Nr 30 lub przesłać pocztą na adres j. w. w terminie do dnia  09.01.2018 r. do godz. 15.00.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.  017 860-94-54.

 

UWAGI:

·         Informacja z listą kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń PZDW w Rzeszowie i stronie internetowej www. Bip.pzdw.pl,

·         Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata bez podania przyczyn.

 

   
ostatnia wizyta: brak danych
liczba wizyt: brak danych
ostatnia aktualizacja: 2017-12-29
redaktor: Jacek Bieniasz
rejestr zmian

strona do druku

 
ostatnia aktualizacja strony : 2018-11-09 08:25:08 
Strona główna Biuletynu