szukaj w treści stron

>>

Informacje podstawowe

>>

Regulamin

>>

Statut

>>

Misja

>>

Skład Zarządu

>>

Wydziały

>>

Rejony Dróg Wojewódzkich

>>

Procedury w urzędzie

>>

Rachunki Bankowe

>>

Zamówienia Publiczne

>>

Ogłoszenia

>>

Praca

>>

Oferty pracy

>>

Wyniki kwalifikacji

>>

Wyniki naboru

>>

Obsługa biuletynu

>>

Redakcja biuletynu

>>

www.bip.gov.pl

  PZDW.content strona główna :: ofertaID 209

PODKARPACKI  ZARZĄD  DRÓG WOJEWÓDZKICH

35-105 RZESZÓW,  ul. B. Żeleńskiego 19 a

tel. 017-860-94-55

fax. 017-869-94-56

OGŁOSZENIE O NABORZE

NR 13/2017

 

OFEROWANE STANOWISKO PRACY:   Referent – Wydział Administracji

 

MIEJSCE PRACY:     Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie   

 

LICZBA WOLNYCH MIEJSC PRACY:  1

 

WYMIAR ETATU:  pełny etat

 

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 

    1.   Prowadzenie spraw związanych z gospodarką środkami trwałymi PZDW (środki transportu oraz sprzęt techniczny PZDW oraz RDW).

    2.   Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem samochodami służbowymi (dyspozycje rozliczanie, wykonywanie obsługi i napraw, kontrola zużycia paliwa, ogumienia oraz nadzór nad tymi zagadnieniami w RDW oraz podatkiem od środków  transportu).

    3.   Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem samochodów oraz budynków i budowli.

    4.   Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i zakupami środków trwałych.

    5.   Prowadzenie spraw związanych z gospodarką paliwowo- energetyczną.

    6.   Sporządzanie obowiązujących sprawozdań z zakresu działania Wydziału.

    7.   Współpraca z Wydziałem Planowania w zakresie przygotowania planu rzeczowo- finansowego PZDW.

    8.   Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie spraw będących przedmiotem działania Wydziału

    9.   Przygotowywanie przetargów w zakresie działania Wydziału.

10.   Inne prace zlecone przez przełożonych wynikające z Regulaminu organizacyjnego PZDW w Rzeszowie.

 

WARUNKI PRACY:

1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę.

3. Praca w siedzibie PZDW Rzeszów.

4. Pakiet socjalny.

WYMAGANIA NA STANOWISKU PRACY:

NIEZBĘDNE:

 

·         Wykształcenie: wyższe o kierunku  administracja,

·         Udokumentowany min. 3-letni staż pracy,

·         Znajomość obsługi komputera  obsługa programów: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny,

·         prawo jazdy kat. B.

 

DODATKOWO PREFEROWANE:

 

·         doświadczenie w pracy administracji publicznej,

·         znajomość zagadnień związanych z ustawą  Prawo zamówień publicznych.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

a)      list motywacyjny ( z powołaniem się na nr naboru)

b)      Curriculum Vitae,

c)      kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

d)      kserokopia dyplomu,

e)      kserokopie świadectw pracy,

f)       kserokopia prawa jazdy,

g)      oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,

h)      oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych ,

i)        oświadczenie kandydata o następującej treści : „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych   (t.j. Dz.U. 2016.902 z późn. zm.),

j)        kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania    z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t j. Dz.U z 2016.902 z późn.zm.),

k)       inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach , umiejętnościach  i  uprawnieniach.  

 

 

INFORMACJA O MIEJSCU I TERMINIE SKŁDANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. B. Żeleńskiego 19 a, pok. Nr 30 lub przesłać pocztą na adres j.w.      
 w terminie do dnia  01.12.2017 r. do godz. 15.00.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.  017 860-94-54.

 

UWAGI:

·         Informacja z listą kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń PZDW w Rzeszowie i stronie internetowej www.bip.pzdw.pl,

·         Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata bez podania przyczyn.

   
ostatnia wizyta: brak danych
liczba wizyt: brak danych
ostatnia aktualizacja: 2017-11-20
redaktor: Jacek Bieniasz
rejestr zmian

strona do druku

 
ostatnia aktualizacja strony : 2018-11-09 08:25:08 
Strona główna Biuletynu