szukaj w treści stron

>>

Informacje podstawowe

>>

Regulamin

>>

Statut

>>

Misja

>>

Skład Zarządu

>>

Wydziały

>>

Rejony Dróg Wojewódzkich

>>

Procedury w urzędzie

>>

Rachunki Bankowe

>>

Zamówienia Publiczne

>>

Ogłoszenia

>>

Praca

>>

Oferty pracy

>>

Wyniki kwalifikacji

>>

Wyniki naboru

>>

Obsługa biuletynu

>>

Redakcja biuletynu

>>

www.bip.gov.pl

  PZDW.content strona główna :: ofertaID 205

PODKARPACKI  ZARZĄD  DRÓG WOJEWÓDZKICH

35-105 RZESZÓW,  ul. B. Żeleńskiego 19 a

tel. 017-860-94-55

fax. 017-869-94-56

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NR 9/2017

 

 

OFEROWANE STANOWISKO PRACY:  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  - Wydział Realizacji Inwestycji

 

MIEJSCE PRACY:  Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie               

 

LICZBA WOLNYCH MIEJSC PRACTY:  1

 

WYMIAR ETATU: pełny

 

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 

1.     Uczestnictwo w pracach przygotowawczych poprzedzających przetarg i podpisywanie umowy (tj. przygotowywanie materiałów przetargowych, wykonywanie pomiarów i sporządzanie przedmiaru robót, sporządzanie Szczegółowych Warunków do umowy, sporządzanie instrukcji dla wykonawców oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

2.      Przygotowywanie materiałów potrzebnych do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót, wykonywanych remontów i przebudów do Wydziału Architektoniczno – Budowlanego Urzędu Wojewódzkiego wraz z dokonaniem takiego zgłoszenia.

3.    Zapoznawanie się z materiałami dotyczącymi zawartej umowy, specyfikacjami technicznymi, kosztorysem ofertowym, proponowanym harmonogramem robot i dokumentacją techniczną.

4.      Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.

5.     Systematyczne prowadzenie kontroli powierzonych robót poprzez sprawdzenie ich zgodności z dokumentacją techniczną, przedmiarem robót i SST.

6.      Organizowanie i uczestnictwo w odbiorach ostatecznych i pogwarancyjnych.

7.      Bieżąca obsługa Wydziału.

8.      Prowadzenie samochodu osobowego.

 

Warunki pracy:

      1.            Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

      2.            Zatrudnienie w ramach umowy o pracę.

      3.            Praca w siedzibie PZDW Rzeszów wyjazdy służbowe – teren województwa podkarpackiego.

      4.            Pakiet socjalny.

 

WYMAGANIA NA STANOWISKU PRACY:

 

NIEZBĘDNE:

·         Wykształcenie:  wyższe techniczne o kierunku budownictwo specjalność: drogi  lub mosty, lub  średnie techniczne specjalność: drogi lub mosty.

·         Uprawnienia budowlane w specjalności:  drogowej lub mostowej.

·         Udokumentowany staż pracy zgodnie z wykształceniem wyższym min. 4 lata.

·         Udokumentowany staż pracy zgodnie z wykształceniem średnim min. 6 lat.

·         Umiejętność obsługi komputera w tym: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny,

·         Prawo jazdy kat. ”B”.

 

DODATKOWO PREFEROWANE:

·         Umiejętność kosztorysowania.

·         Doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

a)      list motywacyjny ( z powołaniem się na nr naboru)

b)      Curriculum Vitae,

c)      kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

d)     kserokopia dyplomu,

e)      kserokopie świadectw pracy,

f)       kserokopia prawa jazdy,

g)      oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,

h)      oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych ,

i)        oświadczenie kandydata o następującej treści : „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (tj. Dz.U. 2016.922),

j)        kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art.13 a ust. 2 ustawy   z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t.j.Dz.U.2016.902),

k)      10)  inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach , umiejętnościach i uprawnieniach.

 

INFORMACJA O MIEJSCU I TERMINIE SKŁDANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. B. Żeleńskiego 19 a, pok. Nr 30 lub przesłać pocztą na adres j. w. w terminie do dnia  20.10.2017 r. do godz. 15.00.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.  017 860-94-54.

 

UWAGI:

·         Informacja z listą kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń PZDW w Rzeszowie i stronie internetowej www. Bip.pzdw.pl,

·         Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata bez podania przyczyn.

   
ostatnia wizyta: brak danych
liczba wizyt: brak danych
ostatnia aktualizacja: 2017-10-09
redaktor: Jacek Bieniasz
rejestr zmian

strona do druku

 
ostatnia aktualizacja strony : 2018-11-09 08:25:08 
Strona główna Biuletynu