szukaj w treści stron

>>

Informacje podstawowe

>>

Regulamin

>>

Statut

>>

Misja

>>

Skład Zarządu

>>

Wydziały

>>

Rejony Dróg Wojewódzkich

>>

Procedury w urzędzie

>>

Rachunki Bankowe

>>

Zamówienia Publiczne

>>

Ogłoszenia

>>

Praca

>>

Oferty pracy

>>

Wyniki kwalifikacji

>>

Wyniki naboru

>>

Obsługa biuletynu

>>

Redakcja biuletynu

>>

www.bip.gov.pl

  PZDW.content strona główna :: ofertaID 204

PODKARPACKI  ZARZĄD  DRÓG WOJEWÓDZKICH

35-105 RZESZÓW,  ul. B. Żeleńskiego 19 a

tel. 017-860-94-55

fax. 017-869-94-56

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NR 8/2017

 

OFEROWANE STANOWISKO PRACY:  Specjalista – Wydział Zamówień Publicznych

                                                                    

MIEJSCE PRACY:     Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie   

                               

LICZBA WOLNYCH MIEJSC PRACY:  2 etaty

 

WYMIAR ETATU:  pełny

 

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 

1.      Znajomość i przestrzeganie przepisów prawnych związanych z udzielaniem zamówień publicznych (ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych, Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego), monitorowanie zmian przepisów mających zastosowanie w pracy WZP, znajomość orzecznictwa ( w tym Krajowej Izby Odwoławczej) w zakresie stosowanych przepisów.

2.      Organizowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Systemem Udzielania Zamówień Publicznych w PZDW postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
w tym:

a)      weryfikowanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  złożonych przez wydziały PZDW,

b)      przygotowywanie postanowień umów dla potrzeb konkretnego postępowania przy uwzględnieniu jego specyfiki,

c)      ogłaszanie przetargów, zapraszanie oferentów do udziału w postępowaniach
w trybie określonym obowiązującym ustawodawstwem,

d)     udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców i dokonywanie stosownych modyfikacji i publikacji,

e)      przygotowywanie kompletów dokumentacji przetargowej i udostępnianie ich wykonawcom  (w tym dokonywanie sprzedaży materiałów przetargowych),

f)       współpraca z Komisją Przetargową na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej i wyboru najkorzystniejszej oferty w tym dokonywanie czynności badania i oceny ofert wykonawców oraz prowadzenie wymaganej korespondencji,

g)      przygotowywanie we współpracy z Sekcją Prawną propozycji rozwiązywania problemów prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych,

h)      udział w negocjacjach w zakresie określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i wewnętrznych procedurach,

i)         przygotowywanie umów i aneksów związanych z pracą PZDW.

3.      Współpraca z Wydziałami i Rejonami Dróg Wojewódzkich PZDW w zakresie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (w tym przestrzeganie prawidłowego stosowania procedur wewnętrznych dotyczących udzielania zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych).

4.      Rejestrowanie wniosków dotyczących zamówień publicznych i zawartych umów.

5.                  Prowadzenie, kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji przetargowej (w tym protokołów z postępowania).

6.      Weryfikowanie terminowości i wysokości wpłacanych wadiów oraz zwalnianie ich zgodnie z wewnętrznymi procedurami i obowiązującym w tym zakresie ustawodawstwem.

7.      Przygotowywanie w uzgodnieniu z wydziałami merytorycznymi i archiwizowanie referencji wystawianych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

8.      Przygotowywanie informacji na temat wykonawców biorących udział w procedurach prowadzonych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich .

9.      Sporządzanie sprawozdań, zestawień i informacji z pracy WZP.

10.  Udzielanie wyjaśnień, prowadzenie korespondencji  i przygotowywanie niezbędnych materiałów na potrzeby kontroli i audytu.

11.  Czynny i bierny udział w szkoleniach związanych z działalnością WZP
i Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

12.  Współpraca z Wydziałem Planowania w zakresie przygotowania planu rzeczowo-finansowego PZDW.

13.  Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie spraw będących przedmiotem działania WZP.

14.  Wprowadzanie danych do systemu informatycznego Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

15.  Zastępstwo w czasie nieobecności w pracy pozostałych pracowników Wydziału.

16.  Inne prace zlecone przez przełożonych wynikające z Regulaminu Organizacyjnego PZDW w Rzeszowie.

 

 

WYMAGANIA NA STANOWISKU PRACY:

 

NIEZBĘDNE:

 

·         wykształcenie: wyższe o kierunku prawo lub administracja,

·         udokumentowany staż pracy w administracji publicznej, administracji samorządowej  min. 5 lat,

·         udokumentowany staż pracy związany z zamówieniami publicznymi min. 3 lata,

·         znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U.
z 2015r., poz. 2164 z późn. zm. ), oraz innych przepisów związanych ze stosowaniem w/w ustawy,

·         znajomość aktów prawnych związanych z samorządem województwa,

·         znajomość obsługi komputera, systemu operacyjnego Windows i pakietu MS OFFICE,

·         prawo jazdy kategorii B.

 

 

DODATKOWO PREFEROWANE:

  

·         studia podyplomowe z zakresu Prawa zamówień publicznych,

·         znajomość przepisów związanych z budownictwem drogowym.

 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

a)      list motywacyjny ( z powołaniem się na nr naboru)

b)      Curriculum Vitae,

c)      kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

d)      kserokopia dyplomu,

e)      kserokopie świadectw pracy,

f)       kserokopia prawa jazdy,

g)      oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,

h)      oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych ,

i)        oświadczenie kandydata o następującej treści : „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych   (j.t.  Dz.U. z 2016.922),

j)        kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania    z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( j.t. Dz.U z 2016, poz.902 z późn. zm.),

k)       inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach , umiejętnościach  i  uprawnieniach.  

 

 

 

INFORMACJA O MIEJSCU I TERMINIE SKŁDANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. B. Żeleńskiego 19 a, pok. Nr 30 lub przesłać pocztą na adres j.w. w terminie do dnia  02.10.2017 r. do godz. 15.00.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.  017 860-94-54.

 

UWAGI:

·         Informacja z listą kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń PZDW w Rzeszowie i stronie internetowej www. Bip.pzdw.pl,

·         Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata bez podania przyczyn.

   
ostatnia wizyta: brak danych
liczba wizyt: brak danych
ostatnia aktualizacja: 2017-09-18
redaktor: Jacek Bieniasz
rejestr zmian

strona do druku

 
ostatnia aktualizacja strony : 2018-11-09 08:25:08 
Strona główna Biuletynu