strona główna :: statut

UCHWAŁA  NR XLI/831/13 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

 

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie nadania statutu Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ( Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn, zm.), art. 19 ust. 1 i 2 pkt 2 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 260 z późn, zm.), art. 11 ust 2 i art. 12 ust 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.),

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala,  co następuje:

§1

Nadaje się statut Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w brzmieniu załącznika do uchwały.

§2

Traci moc Statut Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich zatwierdzony Uchwałą Nr XVIII/302/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie nadania statutu Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich  w Rzeszowie.

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

Załącznik do Uchwały Nr XLI/831/13
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.

 

   
ostatnia wizyta: 2020-09-03 09:23:08
liczba wizyt: 12273
ostatnia aktualizacja: 2014-02-07
redaktor: Krzysztof Ślęczka
rejestr zmian